0.00
0
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
מגוון מבצעים בגיל המדינה! המבצעים עד גמר המלאי/עצמאות

מדיניות ביטולים וגילוי נאות

תקנון אתר www.carnivores.co.il

תקנון תנאי שימוש

הקדמה וזכויות

תקנון תנאי השימוש הינו מסמך משפטי ומחייב בין לקוחות האתר (להלן: "האתר") לבין אוריגינל מדיה (כהגדרתה מטה). נא קרא בעיון המסמך.

כל פעולה כלשהי באתר כפופה להוראות תקנון תנאי השימוש לעיל. כל שימוש או רכישה באתר, מהווה הסכמה כי הוראות תקנון תנאי השימוש לעיל מחייבות את הלקוח, ומהווה גם התחייבות לקבל ולנהוג לפי הוראות תקנון תנאי השימוש לעיל.

יודגש, כי אם אינך מסכים לאמור בתקנון תנאי השימוש- אל תבצע רכישה באתר.

מר דניאל בלילתי- ע.מ. 302903448 (להלן: "אורגינל מדיה") הוא הבעלים הרשום של האתר. מובהר, כי אוריגינל מדיה בלבד היא בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, וחל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של כל פריט באתר לרבות עיצובו הגראפי, מבנה או קונספט ייחודי, מרכיבים מהותיים, טקסטים ותכנים – אלא אם ניתנה לכך הסכמת האוריגינל מדיה מראש ובכתב.

האוריגינל מדיה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות תקנון תנאי השימוש לעיל וכל שינוי, ככל שיהיה, יחייב ויחול על כל משתמשי האתר ו/או כל מי שמבצע כל פעולה באתר.

תכני האתר ויישומיו עשויים להיות מוצגים באתרים אחרים ברשת האינטרנט, ברשתות החברתיות ובכל מדיה תקשורתית אחרת לרבות תקשורת סלולארית. תנאי השימוש באתר יחולו גם על ערוצי מדיה אלה. אורגינל מדיה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, מבלי שתמסור על כך הודעה מראש.

תקנון תנאי השימוש לעיל מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא פונה לנשים ולגברים כאחד.

לקוחות האתר

כל אדם שברשותו תא דואר אלקטרוני וכרטיס אשראי תקף או אמצעי תשלום אחר תקף, רשאי להשתמש באתר, ליהנות מתכניו ולבצע בו רכישות. על אף האמור לעיל, רשאית אורגינל מדיה למנוע מאדם מלהשתמש באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הנמקה כלשהיא.

יובהר כי אין באפשרותה של אורגינל מדיה לבדוק כל לקוח בהקשר של כשירות משפטית ו/או אם יש לו מניעה לבצע רכישות באתר – לרבות מניעה בעת שימוש באמצעי תשלום כזה או אחר, ולא תהיה לאורגינל מדיה כל אחריות ביחס לכך.

מסירת מידע

כל ההתחייבויות וההוראות להלן המתייחסות למסירת מידע לאתר חלות הן לגבי המידע אשר נמסר במהלך תהליך רכישת מוצר, והן לגבי המידע המועבר לנציג האתר – בכל דרך.

רישומי האתר שהתקבלו מהמידע שהוזן על ידי הלקוח ו/או המשתמש יהוו ראיה לעצם שליחתם על ידי הלקוח ו/או המשתמש, באופן המסיר כל אחריות מהאוריגינל מדיה ו/או מהאתר או ממי מטעמם, כלפי הלקוחות או המשתמשים או כלפי צדדי ג' לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת של האתר ו/או לכל נזק או טענה אחרת בקשר עם הפרטים או מהימנותם. האמור לעיל מתייחס לפרטים שנמסרו על-ידי לקוחות/משתמשים – בין אם על עצמם ובין אם על אחרים.

מובהר כי אין לאוריגינל מדיה ו/או לאתר או למי מטעמם האפשרות או היכולת לבדוק את מהימנות ונכונות הפרטים שנמסרו ע"י הלקוחות/המשתמשים, והאחרונים מסירים מהאוריגינל מדיה או ממי מטעמה כל אחריות בעניין.

עם זאת, הנרשם/המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. האוריגינל מדיה תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לאוריגינל מדיה ו/או מי מטעמה ו/או משתמשים אחרים עקב שיבוש פעילות האתר. כמו כן, באפשרות האוריגינל מדיה למסור פרטים על לקוחות/משתמשים לכל רשות או גוף שידרשו זאת לאחר הצגת החלטת בית משפט בעניין.

נהלי תשלום וביטול

ראשית יובהר, כי האתר מתנהל בתנאי שוק מסחר אלקטרוני ומשכך מחיריו משתנים ואינם קבועים, כאשר שינויים במחירים יכולים לנבוע ממגוון סיבות הקשורות בתנאי מסחר ועוד. אין האתר ו/או אורגינל מדיה מתחייבים לכך שהמחירים באתר יהיו זהים למחירים בחנויות או אצל צד ג'.

מדיניות המשלוחים באתר הינה לגבות דמי משלוח מינימליים עבור מוצרים שנרכשו באתר ואשר לגביהם חלים דמי משלוח. האתר ו/או האורגינל מדיה עושים כל מאמץ לארוז את המוצרים כך שיגיעו לבית הלקוח בשלמותם ומהר ככל שניתן, עם זאת, אין האורגינל מדיה תהיה אחראית לעיכוב במשלוח, כאשר זמן הגעת משלוח סביר יהיה עד 21 ימי עסקים.

במקרה של עיכוב במסירה כתוצאה ממחדל של חברת השילוח, לא תהיה ללקוח טענה כנגד האתר ו/או אורגינל מדיה.

הלקוח רשאי לבטל עסקה מסיבה כלשהי בהתאם לעילות והמועדים הקבועים בחוק (ראה לעניין זה תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010), וזאת מיום קבלת המוצר ובלבד שלא נעשה בו שימוש, שאריזתו לא נפגמה, ושנמסרה על כך הודעה מראש באמצעות אחד מדרכי ההתקשרות באתר לרבות באי מייל: pr@carnivores.com

דמי המשלוח לא יוחזרו ללקוח למעט מקרים בו הלקוח קיבל מוצר פגום או שבור ומלבד מוצר אחד שהוא סכין השד השחור\בלק דימון היות והוא מהדורה מוגבלת והינה מקנה כרטיס מועדון יוקרתי לקהילה.

האורגינל מדיה תזכה את חשבון האשראי של הלקוח בסכום הקניה המלא בקיזוז דמי המשלוח בתוך 48 שעות מיום קבלת ההחזרה – לאחר שההחזרה אושרה, נבדקה, ועמדה בכל תנאי החוק לביטול עסקה.

ביטול אירוע – עד שבוע ימים מיום הרכישה אפשר לבטל ולשלם 5% ו\או 100 שקלים דמי ביטול, הזול מביניהם. לאחר תקופה זו לא יהיה ניתן לזכות.

מבצעים – המבצעים מוגבלים בזמן, אין אפשרות להחזיר או לזכות מוצרים שנקנו במבצעי 1+1 לחלוטין.

כל מבצע מוגבל בזמן לא ניתן יהיה לשייך החזר\החלפה על מוצר אחר בהווה\עבר או עתיד.

לאוריגינל מדיה הזכות להעניק למשתמשיה ו/או חלק מהם הנחות ו/או הטבות שונות לתקופות כאלה ואחרות בקשר עם תשלום לאתר. כל ההטבות לעיל – אם ניתנו, ניתנות לפנים משורת הדין ולפי שיקול דעתה הבלעדי של האוריגינל מדיה. אין בהענקת הטבות אלו, ככל שיהיו וככל שימשכו, משום התחייבות להמשיך ולהעמיד הטבות אלו או משום התחייבות להעניק הטבות למשתמשים אחרים ו/או נוספים.

הלקוח/המשתמש מסכים ומאשר לאוריגינל מדיה לשלוח אליו חומר פרסומי והודעות, ומוסכם כי הלקוח/המשתמש יהיה זכאי לבחור בכל עת שלא לקבל הודעות ופרסומים על ידי מסירת הודעה בכתב או בדרך שבה שוגרה ההודעה (להלן: "הודעת ביטול"). לעניין זה, וככל שלא התקבלה הודעת ביטול כאמור, לא יהיה במשלוח הודעות או חומר פרסומי משום "ספאם" בהתאם להגדרתו בחוק.

ביטול מופע \אירוע

לקוח רשאי לבטל את ההזמנה שביצע בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, והכל כמפורט להלן:

רוכש רשאי לבטל את העסקה מיום עשייתה ועד 14 ימים מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, ועד 7 ימי עסקים לפני מועד האירוע שבגינו התבצעה העסקה;

בביטול עסקה שלא עקב פגם, אי התאמה או הפרה אחרת של תנאי העסקה – תהא בעלת האתר רשאית לנכות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הכרטיס או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם;

ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר רק בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה באתר.

ביטול עסקה של אירוע תיעשה ע"פ החוק ובכתיבת מייל מסודר למייל האתר pr@carnivores.com עם פירוט מלא של רצון הלקוח\ה לביטול עסקה.

אישור איסוף ואגירת מידע

הלקוח/המשתמש מאשר לאוריגינל מדיה לאסוף מידע עליו ולעשות בהם שימוש לטובת האתר או לצורך משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומות באמצעות אמצעי התקשורת שמסר, או על מנת פנייה בקשר למיזמים נוספים עתידיים.

מובהר למשתמש כי לא חלה עליו כל חובה חוקית או אחרת למסור לאוריגינל מדיה את הפרטים הנדרשים לצורך רישום לאתר, וככל שבחר למסור הפרטים אזי הדבר נעשה בהסכמתו ומרצונו החופשי של המשתמש.

 

 

אחריות והצהרת פרטיות

האוריגינל מדיה אינה מתחייבת שהשימוש באתר יהיה מאובטח לחלוטין, בלתי נתון להפרעות, זמין בכל עת, נקי משגיאות או שיתאים לדרישות המשתמש, או שכל פגם או ליקוי באתר יתוקן תוך זמן קצר. עם זאת, האוריגינל מדיה מצהירה כי תעשה כל מאמץ סביר לשמור על פרטיות המשתמשים, וסודיות המידע שנמסר לה והנשמר על ידה.

אורגינל מדיה ו/או האתר לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, פגיעה בשם טוב ומוניטין שיגרמו אם וככל שיגרמו, בשל פגיעה בפרטיות וסודיות פרטי הלקוחות, ו/או בשל שימוש באתר, והמשתמש מסיר כל אחריות מהאוריגינל מדיה בעניין זה.

האתר ו/או אורגינל מדיה עושים מאמצים רבים לתת ללקוחות האתר פרטים טכניים רבים ומדויקים ככל שניתן לרבות תמונות או תיאור לגבי המוצרים הנמכרים בו. עם זאת אין האתר ו/או האורגינל מדיה אחראים לאמיתות הפרטים האלה, שכן לא כולם בשליטה מלאה שלה וחלקם מועברים לאתר ע"י ספקים חיצוניים.

הדין החל ותניית שיפוט

למען הסר ספק מובהר כי הדין החל בכל מקרה של מחלוקת יהיה הדין הישראלי, ותהא לבית-המשפט הרלבנטי בתל אביב הסמכות הבלעדית לדון בה.

שונות

חריטה – הלקוח מאשר את פתיחת האריזה ולקיחת אחריות בפעולה זו על כל המשתמע מכך לרבות העדר אחריות ו/או החזר מקום בו הסכין עברה חריטה, באופן שגרם לה לשריטות ו/או כל בעיה אחרת, כאשר מובהר כי בעיה זו תהא על אחריות הלקוח. במידה והלקוח אינו מעוניין בחריטה – שלא יעשה הזמנה, שכן פתיחת האריזה הינה על אחריותו בלבד.

גופן החריטה באנגלית הינו – magnolia script , במידה ואינך מעוניין בגופן זה – אנא אל תבצע/י הזמנה, שכן אין החלפת מוצר ו/או החזר חל במקרה זה.

אחריות ספציפית על רכישת סכין – על הלהב ישנה אחריות לכל החיים בשימוש סביר – כאשר אם בוצעה השחתה, עיקום במכוון, שימוש לא נכון ו/או לא ראוי, שימוש שלא לצורך, חיתוך לא נכון, "דפיקת" הלהב על משטח שטוח בצורה לא נאותה, שיוף, שטיפה במדיח, אי ניקיון הולם והשחזה לא נאותים – האחריות תאבד כל תוקף.

בכבוד רב הנהלת אורגינל מדיה המפעילה את אתר קרניבורים אורגינל, ע"מ 302903448

0
  0
  העגלה שלך
  העגלה שלך ריקהחזור לחנות

  עדכון חשוב!

  כל האתר 1+1 

  כל מוצר שתקנו תקבלו ממנו אחד נוסף במתנה, ללא קוד קופון(!)

  בעקבות הגעת הסט החדש – אתם מרוויחים ובגדול. 

  המבצע כולל כפל מבצעים והנחות, עד ה20.1 או גמר המלאי – ט.ל.ח.

  אין אפשרות לעשות מיקס ושינוי צבעים, אין אפשרות לשריין.

  -אין הרבה במלאי-

  דילוג לתוכן